प्रधानमंत्री आवास योजना
अमरावती महानगर पालिका, अमरावती
Download Reciept
Application Id / अर्ज क्र.
Mobile No. / दूरध्वनी क्र.

टिप : आपल्या अर्जाची प्रत Download करण्यासाठी कृपया आपला Application Id(अर्ज क्र.) आणि Mobile No.(दूरध्वनी क्र.) व्यवस्थीत भरावा.