प्रधानमंत्री आवास योजना
अमरावती महानगर पालिका, अमरावती


प्राथमिक कागदपत्र पडताळणीत त्रुटीमध्ये आढळलेले अर्ज(घटक ४)
टीप:- कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर व स्थळ सर्वेक्षणाअंती अर्जदारांची पात्र /अपात्रता अंतिम करण्यात येईल
अर्ज क्र. संपूर्ण नाव आधार क्र . त्रुटीचे कारण