प्रधानमंत्री आवास योजना
अमरावती महानगर पालिका, अमरावती


प्राथमिक कागदपत्र पडताळणीत त्रुटीमध्ये आढळलेले अर्ज(घटक ३)
टीप:- सदर यादी हि प्रारूप यादी असून अंतिम लाभार्थीची निवड हि योजने चे सर्व निकष तपासून करण्यात येईल.
अर्ज क्र. संपूर्ण नाव आधार क्र . त्रुटीचे कारण