प्रधानमंत्री आवास योजना
अमरावती महानगर पालिका, अमरावती


प्राथमिक पडताळणीत योग्य कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आलेले अर्ज(घटक ४)
टीप:- स्थळ सर्वेक्षणाअंती अर्जदारांची पात्र/अपात्रता अंतिम करण्यात येईल
अर्ज क्र. संपूर्ण नाव आधार क्र.